IX класс

Беларуская мова,  9 “А” клас, 4 чвэрць

Дата

Тэма

Матэрыял

Дамашняе заданне

Заўвагі

21.04

Спосабы перадачы чужой мовы. Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай.

 

§ 32, правілы с.163-167

Практ. 233 (вусна патлумачыць пастаноўку знакаў прыпынку, пабудаваць схемы сказаў).

Практ. 231. Прачытаць, вызначыць тэму і ідэю, запісаць тры сказы, якія змяшчаюць самую важную для вас інфармацыю, разабраць выпісаныя сказы па членах сказа і пабудаваць схемы, даць характарыстыку. У 1 сказе вычначыць усе часціны мовы.

Практ.235 (па ўмове).

§ 32,  практ. 236

 

22.04

Знакі прыпынку ўсказах з простай мовай . Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме

§ 32-33

Практ.239 (па ўмове)

Практ. 238 (прачытаць, вызначыць асноўную думку, выпісаць сказы з простай мовай, пабудаваць схемы).

Стварыць дыялог ( 8 рэплік) на тэму  “Выбар абітурыента”.

Практыкаванне 241 (растлумачыць значэнне слоў)

§ 33, паўт. § 32,  практ. 244  і практ. 245 (вусна)

Фотаздымак задання адравіць на e-mail да 29/04

29.04

Сказы з ускоснай мовай

§34

Практ. 253 (тлумачэнне пастаноўкі знакаў прыпынку; сінтаксічны разбор сказа з ускоснай мовай).

Практ. 249 (па ўмове).

Практ. 252 (па ўмове).

Індывідуальныя заданні.

§ 34, паўт. § 17, практ. 251 ці  практ. 250

 

05.05

Цытаты, іх роля ў выказванні, афармленне на пісьме

§ 35

Практ.254 (па ўмове).

Практ. 258 (па ўмове).

 

 

 

§ 35, напісаць тэкст  дыскусійных выступленняў на тэму «Як трэба правільна рэагаваць на крыўдныя словы?» (практ. 259) або «Кніга ХХІ стагоддзя: папяровы або электронны фармат» (практ. 263)

 

06.05

Эпіграф

§ 36

Практыкаванне 260 (вусна; адказаць на пытанні)

Практ. 261 (пераклад тэксту)

§ 36, падрыхтаваць адказы на кантроль ныя пытанні (с. 184)

Паўтарыць тэму “Правапіс у і ў”.

Фотаздымак задання адравіць на e-mail  06.05

12.05

Сінтаксіс як раздзел граматыкі, яго асноўныя адзінкі і іх характарыстыка

Практ. 264 (узнаўленне матэрыялу)

Практ. 265 (выпісаць словазлучэнні, разбор словазлучэняў).

Практ. 266 (пераклад словазлучэнняў, вызначыць адметнасці беларускіх словазлучэнняў).

Практ.268 (вусна).

Практ. 273 (запаўненне пропускаў у схеме «Тыпы складаных сказаў»)

 

Практыкаванне 270 (правапіс у і ў).

Паўтарыць тэму “Складаны сказ”. Практ. 269 ,практ. 277

 

13.05

Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі і марфалогіі

Практ. 272 (правапіс падоўжаных зычных).

Практыкаванне 275 (табліца, вусна).

Практ. 274 (па ўмове + граматычныя асновы і схемы сказаў; вызначыць часціны мовы ў сказах № 3 і № 5).

Практыкаванне 276 (па ўмове)

 

Практыкаванне 281 (табліца “Знакі прыпынку ў бяззлучнікавым складаным сказе”, вусна)

Практ. 279

 

19.05

Кантрольная тэставая работа

Выкананне тэставай работы

Паўтарыць

а) правапіс  складаных слоў;

б) правапіс ь і апострафа;

в) правілы пастаноўкі  знакаў прыпынку пры адасобленых членах сказа.

 

20.05

Нормы

літаратурнага

вымаўлення

Аналіз кантрольнай работы (з выкарыстаннем памятак).

Практыкаванне 286 (правапіс  ь і апострафа).

Практыкаванне 284 (па ўмове).

Практ. 289 (па ўмове)

Практ.288 (па ўмове, міні-сачыненне)

 

26.05

Паўтарэнне складаных пытанняў арфаграфіі і пунктуацыі

Работа з апорнымі табліцамі.

Запіс і аналіз дыктоўкі.

Індывідуальныя заданні.

Паўтарыць правапіс прыслоўяў і лічэбнікаў.

 

27.05

Рэзервовыя гадзіны

Індывідуальныя заданні.

 

 

 

 

Беларуская мова 9 ”Б” клас

Дата

Тэма

Матэрыялы

Дамашняе заданне

Заўвагі

22.04

 Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме

§34(правіла с. 170; табліца пр. 245), пр. 241 (вусна), 242, 243 (пісьмова)

Маршрутны ліст

§34, пр. 244

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

23.04

Сказы з ускоснай мовай

§35, (правіла с. 174-175), пр. 249

Маршрутны ліст

§35, пр. 250

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

29.04

Сказы з ускоснай мовай

§35, пр. 252, 253

Маршрутны ліст

§35, пр. 251

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

30.04

Цытаты, іх роля ў выказванн і, афармленне на пісьме

§36, (правіла с. 178), пр. 255, 256, 257

Маршрутны ліст

§36, пр. 259

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

06.05

Эпіграф

§37 (правіла с.182), пр. 261

Маршрутны ліст

§37, кантрольныя пытанні і заданні с. 184

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

07.05

Кантрольная тэставая работа

 

 

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

 

Беларуская літаратура,  9 “А” клас, 4 чвэрць

Дата

Тэма

Матэрыял

Дамашняе заданне

Заўвагі

20.04

Максім  Танк. Слова пра паэта. Тэмы і вобразы паэзіі

Біяграфія М.Танка.

Падручнік і сайт, прысвечаны жыццю і творчасці М.Танка http://maksimtank.ru/content/biyagrafiya-maksima-tanka

Прагляд відэафільма “М.Танк” https://www.youtube.com/watch?v=40Uhtifsk7s

Складанне храналагічнай табліцы (жыццёвы і творчы шлях М.Танка.

Вызначэнне асноўных матываў творчасці пісьменніка.

Чытанне і аналіз верша «Ты яшчэ толькі намёк на чалавека.».

 

Верш «Ты яшчэ толькі намёк на чалавека.» на памяць. Вершы М.Танка

 

22.04

Максім Танк. Філасофскі роздум пра чалавека, яго жыццёвае прызначэнне

Работа з творамі М.Танка:

а) чытанне і аналіз верша «Мой хлеб надзённы» https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=0T2w97uslOc&feature=emb_logo;

б) праслухоўванне аўдыязапісу песні «Завушніцы» ў выкананні ансамбля «Песняры».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=oMJr0_AXV_U&feature=emb_logo

Аналіз верша і муз. кампазіцыі.

в)  Ідэйна-мастацкі аналіз вершаў    «Не знаю, ці ёсць жыццё», “Шчасце”, “Хлеб”, “Рукі маці” і інш.

http://maksimtank.ru/vershy

Табліца:

Твор

Асноўная думка

Вобразы-сімвалы

Уражанне

 

 

 

 

 

Іван  Шамякін. Аповесць «Непаў торная вясна» (прачытаць, ведаць змест)

Фотаздымак задання адравіць на e-mail

25.04

Іван  Шамякін. Аповесць «Непаў торная вясна» (1-я кніга пенталогіі «Трывожнае шчасце».  Духоўны свет Пятра і Сашы

Прагляд і каменціраванне відэафільма «Іван Шамякін. Жыццё і творчасць». https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=ZePEZo_u4S0&feature=emb_logo

Гістарычны каментарый да часу, адлюстра- ванага ў творы.

Падбор і аналіз цытат для характарыстыкі вобраза Пятра і Сашы (цытатны кластар; партрэт, унутраны свет, характар, аўтарская ха- рактарыстыка і г.д. ).

Аналіз прыёмаў стварэння мастацкага вобраза.

Назіранне за развіццём сюжэта аповесці (вызначэнне асноўных момантаў).

Цытатны кластар “Характарыстыка вобразаў Сашы І Пятра” (дапісаць).

Праблематыка твора.

 

29.04

Іван  Шамякін. Аповесць «Непаўторная  вясна».Маральна-этычная  праблематыка твора

Выбарачны пераказ з элементамі аналізу (праблемныя сітуацыі паміж героямі твора , іх прычыны, шляхі вырашэння).

Харак тарыстыка вобраза Сашы.

Аналіз прыёмаў стварэння вобраза.

Назіранне за развіццём узаемаадносін герояў.

Пісьмовыя адказы на пытанні па змесце твора. Праблемная гутарка, накіраваная на вызначэнне маральна-этычных праблем твора, разуменне складанасці ўзаемаадносін паміж маладымі людзьмі, важнасці захаваць свае пачуцці.

праблема

прычына

выйсце

актуальасць

 

 

 

 

 

1)Янка  Брыль. Апавяданне  «Memento mori».

2) Хто такі Даніла Скварнюк?

 

04.05

Янка  Брыль. Апавяданне  «Memento mori»

Прагляд і каменціраванне відэафільма «Янка Брыль. Жыццё і творчасць». https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=2wAgfGHS0gw&feature=emb_logo

Гістарычны каментарый да твора (паведамленне вучня пра прататып героя).

Ідэйна-мастацкі аналіз апавядання.

Праблемная гутарка, асэнсаванне маральнага подзвігу старога селяніна.

Кульмінацыя твора і магчымыя шляхі развіцця падзей.

У.Караткевіч. Біяграфія (прэзентацыя, ІДЗ) Аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха».

 

06.05

Уладзімір Караткевіч. Аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха». Каларыт,  атмасфера эпохі

Прагляд і каменціраванне прэзентацыі «Уладзімір Караткевіч. Жыццё і творчасць». (выступленне вучня, ІДЗ).

Гістарычны каментарый да твора.

Эўрыстычная гутарка па выяўленні першаснага ўражання ад прачытаных раздзелаў аповесці. Выбарачны пераказ раздзела 3 (легенда пра ка- раля Стаха) і аналіз інфармацыі.

Характарыстыка вобразаў Андрэя Беларэцкага і Надзеі Яноўскай.

Выбарачны пераказ эпізодаў. Характарыстыка вобразаў Дубатоўка, Гарабурды, Вароны.

Прагляд фрагментаў мастацкага фільма «Дзікае паляванне караля Стаха» (В.Рубінчык, 1979г.)

Прачытаць раздзелы 4—6 аповесці У. Караткевіча «Дзікае паля- ванне караля Стаха». Прадумаць адказы на пытанні № 4—5 с.146-147

Кінастужка В.Рубінчыка “Дзікае паляванне караля Стаха”

11.05

Уладзімір Караткевіч. Аповесць «Дзікае паля ванне караля Стаха». Роздум аб прызначэнні чалавека на зямлі

Характарыстыка вобразаў Беларэцкага, Свеціловіча, Рыгора (кластар або табліца).

Прагляд фрагментаў мастацкага фільма «Дзікае паляванне ка­раля Стаха» і параўнанне з тэкстам (ігра акцёраў як сродак раскрыцця вобразаў).

Асэнсаванне аўтарскага роздуму аб прызначэнні чалавека на зямлі, лёсе беларускага народа (кластар)

Дачытаць аповесць У. Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха»

Фотаздымак задання адравіць на e-mail

13.05

Уладзімір Караткевіч. Апо весць «Дзікае паляванне ка раля Стаха». Праблемы дабра і зла

Аналіз раздзела 17 (разгадка таямніцы дзікага палявання).

Прагляд фрагментаў мастацкага фільма «Дзікае паляванне караля Стаха».

Аналіз фінальных сцэн аповесці, вобраза апавядальніка.

Падрыхтаваць матэрыялы да творчай работы па аповесці У. Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха

 

18.05

Творчая работа (міні-сачыненне-разважанне) па аповесці У. Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха»

Напісанне міні-сачынення-разважання па адной з тэм:

«Таямніцы Балотных Ялін»,

«Чаму мне спадабалася аповесць?»,

«Калі б я здымаў фільм па аповесці, то.»,

«Тэма кахання ў аповесці»,

«“Імчыць над змрочнай зямлёй дзікае паляван- не.” (праблема дабра і зла ў аповесці)» і інш.

Я.Янішчыц. Біяграфія. Творы.  Верш «Ты пакліч мяне. Пазаві...» на памяць.

 

20.05

Яўгенія  Янішчыц. Слова пра паэтэсу. Тэма кахання ў лірыцы. Тэматычная палітра лірыкі

Мультымедыйная экскурсія па родных мясцінах паэтэсы. https://yandex.by/video/preview?filmId=7436551115074169533&reqid=1587840504396895-429232237641974934500111-man1-1282-V&suggest_reqid=221017112156201579805067263571814&text=%D1%8F.%D1%8F%D0%BD%D1%96%D1%88%D1%87%D1%8B%D1%86%2B%D1%8E%D1%82%D1%83%D1%8E

Чытанне, асэнсаванне верша «Ты пакліч мяне. Пазаві.». Аналіз вобразна- выяўленчай палітры. Выяўленне ролі паўтора ў вершы

Выразнае чытанне верша «Ты пакліч мяне. Пазаві...» на памяць.

Чытанне і асэ­нсаванне вершаў «Чаму ніколі не баюся я...», «Не воблака, а проста аблачынка...», «Любоў мая.». Устанаўленне асацыятыўных сувязей

Выканаць творчае заданне № 10 с. 262.

Алесь Марціновіч “Гістарычныя постаці”

Фотаздымак задання адравіць на e-mail

25.05

Абмеркаванне твораў для дадатковага чытання

Алесь Марціновіч “Гістарычныя постаці”

 

 

27.05

Паўтарэнне іпадагульненне вывучанага за год

 

 

 

 

Беларуская літаратура 9 “Б” клас

Дата

Тэма

Матэрыялы

Дамашняе заданне

Заўвагі

22.04

І.Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна”. Духоўны свет Пятра і Сашы

С.201-218 (вучэбны дапаможнік)

Маршрутны ліст

Цытатная характарыстыка аднаго з галоўных герояў

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

29.04

І.Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна”. Маральна-этычная праблематыка твора

С.201-218 (вучэбны дапаможнік)

Маршрутны ліст

Падрыхтаваць паведамленне на тэму “Маральна-этычная праблематыка твора”. Прачытаць апавяданне Я.Брыля “Memento mori”

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

05.05

Я.Брыль. Апавяданне “Memento mori”

С.219-227 (вучэбны дапаможнік)

Маршрутны ліст

Прачытаць 1-3 раздзелы аповесці У.Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru

06.05

У.Караткевіч. Аповесць “Дзікае паляванне караля Стаха”

С. 228-249 (вучэбны дапаможнік)

Маршрутны ліст

Прачытаць 4-6 раздзелы аповесці У.Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”, падрыхтаваць адказы на пытанні 4-5 вучэбнага дапаможніка

заданні на адзнаку адпраўляць па адрасе:

sergeevna_1@mail.ru